Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/43239
Title: Kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stốckhôm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Authors: TS. Phạm Khôi Nguyên, TS. Trần Hồng Hà
Issue Date:  200
Publisher: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Series/Report no.: 200
URI: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/43239
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
There are no files associated with this item.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/43239
Title: Kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stốckhôm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Authors: TS. Phạm Khôi Nguyên, TS. Trần Hồng Hà
Issue Date:  200
Publisher: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Series/Report no.: 200
URI: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/43239
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
There are no files associated with this item.