Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/44188
Title: Duy trì hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trường
Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)
Hoàng, Dương Tùng
Issue Date: 2011
Abstract: Trình bày về tăng cường năng lực điều hành mạng lưới phân tích môi trường cho Trung tâm Quan trắc môi trường và năng lực phân tích môi trường cho mạng lưới phân tích môi trường quốc gia.
URI: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/44188
Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • ImportFromSys_162498732782410_10_02_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng kết
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/44188
  Title: Duy trì hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trường
  Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)
  Hoàng, Dương Tùng
  Issue Date: 2011
  Abstract: Trình bày về tăng cường năng lực điều hành mạng lưới phân tích môi trường cho Trung tâm Quan trắc môi trường và năng lực phân tích môi trường cho mạng lưới phân tích môi trường quốc gia.
  URI: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/44188
  Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • ImportFromSys_162498732782410_10_02_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng kết
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF