Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/45387
Title: Ứng dụng Ecgonomi trong thiết kế và tổ chức lao động
Authors: PGS.TS. Nguyễn Bạch, Ngọc
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/45387
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/45387
Title: Ứng dụng Ecgonomi trong thiết kế và tổ chức lao động
Authors: PGS.TS. Nguyễn Bạch, Ngọc
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.ceid.gov.vn/handle/CEID/45387
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record