Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44171
Title: Xây dựng và thử nghiệm phần mềm kết nối trực tiếp số liệu quan trắc nước từ các điểm đo về trung tâm quan trắc đầu mạng
Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)
Hoàng, Dương Tùng
Issue Date: 2010
Abstract: Xây dựng phần mềm kết nối và xử lý thông tin số liệu quan trắc nước từ các điểm quan trắc nước hiện trường về Trung tâm Đầu mạng. Xây dựng quy trình vận hành hệ thống.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44171
Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc)
MedatadaShow full item record


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44171
Title: Xây dựng và thử nghiệm phần mềm kết nối trực tiếp số liệu quan trắc nước từ các điểm đo về trung tâm quan trắc đầu mạng
Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)
Hoàng, Dương Tùng
Issue Date: 2010
Abstract: Xây dựng phần mềm kết nối và xử lý thông tin số liệu quan trắc nước từ các điểm quan trắc nước hiện trường về Trung tâm Đầu mạng. Xây dựng quy trình vận hành hệ thống.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44171
Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc)
MedatadaShow full item record