Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44176
Title: Quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)
Hoàng, Dương Tùng
Issue Date: 2011
Abstract: Thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa và nước biển ven bờ năm 2010 cho Vùng KTTĐ miền Trung (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) bao gồm: Thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh và khí tượng Thực hiện quan trắc tiếng ồn; Thực hiện quan trắc môi trường nước mặt lục địa; Thực hiện quan trắc môi trường nước biển ven bờ; Thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) đối với môi trường nước theo Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT; Tổng hợp, đánh giá, phân tích số liệu quan trắc môi trường đã thực hiện; Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các điểm quan trắc và xây dựng chương trình quan trắc tổng thể vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2011 - 2015.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44176
Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • ImportFromSys_162498743329810_10_03_THS_001.doc
 • Báo cáo tổng hợp
  • Size : 7,96 MB

  • Format : Microsoft Word • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44176
  Title: Quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
  Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)
  Hoàng, Dương Tùng
  Issue Date: 2011
  Abstract: Thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa và nước biển ven bờ năm 2010 cho Vùng KTTĐ miền Trung (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) bao gồm: Thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh và khí tượng Thực hiện quan trắc tiếng ồn; Thực hiện quan trắc môi trường nước mặt lục địa; Thực hiện quan trắc môi trường nước biển ven bờ; Thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) đối với môi trường nước theo Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT; Tổng hợp, đánh giá, phân tích số liệu quan trắc môi trường đã thực hiện; Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các điểm quan trắc và xây dựng chương trình quan trắc tổng thể vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2011 - 2015.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44176
  Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • ImportFromSys_162498743329810_10_03_THS_001.doc
 • Báo cáo tổng hợp
  • Size : 7,96 MB

  • Format : Microsoft Word