Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44666
Title: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường
Authors: Tổng cục Môi trường - Viện Khoa học Môi trường
Nguyễn, Thị Quỳnh Hương
Issue Date: 2015
Abstract: Tài liệu trình bày kết quả đánh giá hiệu quả, hiệu lực của một số giấy phép môi trường (GPMT) tại Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất, kiến nghị được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của một số GPMT.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44666
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Tổng cục Môi trường - Viện Khoa học Môi trường)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • ImportFromSys_162498848165715_14_03_THS_001.pdf
 • Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44666
  Title: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường
  Authors: Tổng cục Môi trường - Viện Khoa học Môi trường
  Nguyễn, Thị Quỳnh Hương
  Issue Date: 2015
  Abstract: Tài liệu trình bày kết quả đánh giá hiệu quả, hiệu lực của một số giấy phép môi trường (GPMT) tại Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất, kiến nghị được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của một số GPMT.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44666
  Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Tổng cục Môi trường - Viện Khoa học Môi trường)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • ImportFromSys_162498848165715_14_03_THS_001.pdf
 • Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF