Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063
Title: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận
Authors: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Bùi, Tá Long
Issue Date: 2020
Abstract: Tài liệu trình bày kết quả ứng dụng phần mềm EnvimAP 2017 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tổng quan về chất lượng môi trường không khí cùng tác động kinh tế - xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại Tp.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính sách.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • ImportFromSys_162499222777717_21.19_01_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề tài: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận
  • Size : 15,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063
  Title: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận
  Authors: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
  Bùi, Tá Long
  Issue Date: 2020
  Abstract: Tài liệu trình bày kết quả ứng dụng phần mềm EnvimAP 2017 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tổng quan về chất lượng môi trường không khí cùng tác động kinh tế - xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại Tp.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính sách.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063
  Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • ImportFromSys_162499222777717_21.19_01_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề tài: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận
  • Size : 15,5 MB

  • Format : Adobe PDF