Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45255
Title: Thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường
Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường
Hà, Thị Minh Chúc
Issue Date: 2020
Abstract: Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ thu nhận, quản lý thông tin dữ liệu về môi trường nói chung và thông tin dữ liệu về môi trường của TCMT, Bộ TN&MT, Sở TN&MT, các Bộ, cơ quan ngan Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Công bố danh mục thông tin dữ liệu về môi trường thông qua các công cụ hỗ trợ tác nghiệp.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45255
Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • ImportFromSys_162499220662620_33_02_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường năm 2019
  • Size : 8,95 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45255
  Title: Thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường
  Authors: Tổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường
  Hà, Thị Minh Chúc
  Issue Date: 2020
  Abstract: Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ thu nhận, quản lý thông tin dữ liệu về môi trường nói chung và thông tin dữ liệu về môi trường của TCMT, Bộ TN&MT, Sở TN&MT, các Bộ, cơ quan ngan Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Công bố danh mục thông tin dữ liệu về môi trường thông qua các công cụ hỗ trợ tác nghiệp.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45255
  Appears in Collections:Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • ImportFromSys_162499220662620_33_02_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường năm 2019
  • Size : 8,95 MB

  • Format : Adobe PDF