Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45289
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Authors: Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Trịnh, Thị Hoài Thu
Issue Date: 2021
Abstract: Xác lập cở sở khoa học ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và định hướng phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng, định hướng phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45289
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • files-1637116665956.pdf
 • Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  • Size : 8,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45289
  Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  Authors: Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
  Trịnh, Thị Hoài Thu
  Issue Date: 2021
  Abstract: Xác lập cở sở khoa học ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và định hướng phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng, định hướng phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45289
  Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • files-1637116665956.pdf
 • Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  • Size : 8,05 MB

  • Format : Adobe PDF