Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292
Title: Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm
Authors: Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế)
MedatadaShow full item record
There are no files associated with this item.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292
Title: Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm
Authors: Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế)
MedatadaShow full item record
There are no files associated with this item.