Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293
Title: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030
Authors: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững
Issue Date: 2021
Abstract: Đánh giá được tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030; Đề xuất được các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293
Appears in Collections:Dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • files-1626034008079.pdf
 • Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293
  Title: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030
  Authors: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững
  Issue Date: 2021
  Abstract: Đánh giá được tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030; Đề xuất được các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293
  Appears in Collections:Dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • files-1626034008079.pdf
 • Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF