Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297
Title: Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười
Authors: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ
Issue Date: 2013
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297
Appears in Collections:Dự án (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ)
MedatadaShow full item record
There are no files associated with this item.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297
Title: Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười
Authors: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ
Issue Date: 2013
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297
Appears in Collections:Dự án (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ)
MedatadaShow full item record
There are no files associated with this item.