Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45385
Title: Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp
Authors: PGS.TS. Tăng Thị, Chính
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45385
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45385
Title: Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp
Authors: PGS.TS. Tăng Thị, Chính
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45385
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record