Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45386
Title: Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Cao Thị Thu, Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45386
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record


Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45386
Title: Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Cao Thị Thu, Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45386
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record