Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45388
Title: Bản tin chính sách Tài nguyên, Môi trường, Phát triển bền vững số 29-30
Authors: Lê Nguyên, Trịnh
Nguyễn Hải, Vân
Đỗ Hải, Linh
Nguyễn Thúy, Hằng
Phan Bích, Hường
Issue Date: 2018
Publisher: Trung tâm con người và thiên nhiên
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45388
Appears in Collections:Tạp chí khác
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 131218_BTCS_Dongvathoangda.pdf
  • Size : 9,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45388
  Title: Bản tin chính sách Tài nguyên, Môi trường, Phát triển bền vững số 29-30
  Authors: Lê Nguyên, Trịnh
  Nguyễn Hải, Vân
  Đỗ Hải, Linh
  Nguyễn Thúy, Hằng
  Phan Bích, Hường
  Issue Date: 2018
  Publisher: Trung tâm con người và thiên nhiên
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45388
  Appears in Collections:Tạp chí khác
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 131218_BTCS_Dongvathoangda.pdf
  • Size : 9,52 MB

  • Format : Adobe PDF