Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45389
Title: Bản tin chính sách Tài nguyên, Môi trường, Phát triển bền vững số 31
Authors: Trịnh Lê, Nguyên
Nguyễn Hải, Vân
Đỗ Hải, Linh
Nguyễn Thúy, Hằng
Phan Bích, Hường
Issue Date: 2020
Publisher: Trung tâm con người và thiên nhiên
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45389
Appears in Collections:Tạp chí khác
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • BTCS-31.pdf
  • Size : 7,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45389
  Title: Bản tin chính sách Tài nguyên, Môi trường, Phát triển bền vững số 31
  Authors: Trịnh Lê, Nguyên
  Nguyễn Hải, Vân
  Đỗ Hải, Linh
  Nguyễn Thúy, Hằng
  Phan Bích, Hường
  Issue Date: 2020
  Publisher: Trung tâm con người và thiên nhiên
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45389
  Appears in Collections:Tạp chí khác
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • BTCS-31.pdf
  • Size : 7,3 MB

  • Format : Adobe PDF