Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45391
Title: Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
Authors: Đặng Thu, Giang
Cao Thị Thu, Trang
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45391
Appears in Collections:Sách khác
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 01.pdf
  • Size : 453,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45391
  Title: Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
  Authors: Đặng Thu, Giang
  Cao Thị Thu, Trang
  Issue Date: 2019
  Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45391
  Appears in Collections:Sách khác
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 01.pdf
  • Size : 453,88 kB

  • Format : Adobe PDF