Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45393
Title: Giấy phép môi trường – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Thị Quỳnh, Hương
Issue Date: 2018
Publisher: Nhà xuất bản Lao đông - Xã hội
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45393
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 03.pdf
  • Size : 515,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45393
  Title: Giấy phép môi trường – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  Authors: Nguyễn Thị Quỳnh, Hương
  Issue Date: 2018
  Publisher: Nhà xuất bản Lao đông - Xã hội
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45393
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 03.pdf
  • Size : 515,84 kB

  • Format : Adobe PDF