Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45395
Title: Độc chất và an toàn thực phẩm (Tập 1)
Authors: Trần Lệ, Thu
Lê Huy, Bá
Nguyễn Thị Ngọc, Hợi
Huỳnh Thành, Đạt
Nguyễn Thị Thu, Sang
Nguyễn Thủy, Hà
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45395
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 06.pdf
  • Size : 524,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45395
  Title: Độc chất và an toàn thực phẩm (Tập 1)
  Authors: Trần Lệ, Thu
  Lê Huy, Bá
  Nguyễn Thị Ngọc, Hợi
  Huỳnh Thành, Đạt
  Nguyễn Thị Thu, Sang
  Nguyễn Thủy, Hà
  Issue Date: 2019
  Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45395
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 06.pdf
  • Size : 524,69 kB

  • Format : Adobe PDF