Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45397
Title: Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong quy trình đánh giá tác động môi trường
Authors: Phạm Anh, Cường
Phạm Quang, Phúc
Hoàng Thị Thanh, Nhàn
Nguyễn Xuân, Dũng
Phan Bình, Minh
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45397
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 08.pdf
  • Size : 783,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45397
  Title: Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong quy trình đánh giá tác động môi trường
  Authors: Phạm Anh, Cường
  Phạm Quang, Phúc
  Hoàng Thị Thanh, Nhàn
  Nguyễn Xuân, Dũng
  Phan Bình, Minh
  Issue Date: 2015
  Publisher: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45397
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 08.pdf
  • Size : 783,17 kB

  • Format : Adobe PDF