Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45398
Title: Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ở các tỉnh. Thành phố thực truộc Trung ương
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45398
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 09.pdf
  • Size : 828,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45398
  Title: Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ở các tỉnh. Thành phố thực truộc Trung ương
  Issue Date: 2015
  Publisher: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45398
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 09.pdf
  • Size : 828,94 kB

  • Format : Adobe PDF