Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45404
Title: Phân tích các mô hình quản lý Đa dạng sinh học áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới
Authors: Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh học
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45404
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 14.pdf
  • Size : 522,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45404
  Title: Phân tích các mô hình quản lý Đa dạng sinh học áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới
  Authors: Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh học
  Issue Date: 2015
  Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45404
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 14.pdf
  • Size : 522,01 kB

  • Format : Adobe PDF