Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45405
Title: Vai trò của hồ chứa trong khai thác, quản lý tài nguyên nước mặt ở Việt Nam
Authors: Trần Thanh, Xuân
Hoàng Minh, Tuyển
Issue Date: 2018
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45405
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • Adobe Scan 25 Nov 2022.pdf
  • Size : 593,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45405
  Title: Vai trò của hồ chứa trong khai thác, quản lý tài nguyên nước mặt ở Việt Nam
  Authors: Trần Thanh, Xuân
  Hoàng Minh, Tuyển
  Issue Date: 2018
  Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45405
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • Adobe Scan 25 Nov 2022.pdf
  • Size : 593,56 kB

  • Format : Adobe PDF